Serbia, Deutschland
+38164/409-9-409 i +4915/733-876-093
limoserviceeagle@gmail.com

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA ČLANOVA POSADE I VOZILA

IZNAJMLJIVANJE VOZILA SA VOZAČEM

Evidencija radnog vremena članova posade i vozila.

Call Center mob, viber, whatsapp, telegram +38164/409-9-409 E-mail: code95adr@gmail.com

Na osnovu Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila (Službeni glasnik RS, broj 13 od 2017. godine), prevoznici su dužni da od 1. aprila 2017. godine vode evidenciju o radnom vremenu članova posade vozila.

Član posade vozila može biti:

 • Vozač, odnosno lice koje makar i na kratko upravlja vozilom ili koje se nalazi u vozilu u okviru svojih poslova, kako bi po potrebi upravljalo vozilom;
 • Suvozač, odnosno lice koje prati vozača da bi mu pomoglo prilikom manevrisanja vozilom i uzima redovno učešće u radnjama koje zahteva prevoz, a nije vozač;
 • Kondukter, odnosno lice koje prati vozača vozila za linijski prevoz putnika, koje je posebno zaduženo za izdavanje ili kontrolu karata ili drugih isprava koje daju pravo putnicima da budu prevezeni tim vozilom;
 • Pripravnik, odnosno lice koje treba da se obuči za samostalan rad u struci.

Koje su obaveze prevoznika?

Vođenje evidencije radnog vremena za svakog člana posade na nedeljnom nivou u elektronskom ili pisanom obliku, pri čemu prevoznik mora voditi računa da zbir radnog vremena u toku referentnog perioda ne prelazi propisana ograničenja.

Podaci se u evidenciju moraju upisati u propisanim rokovima i evidencija mora biti propisane sadržine. U evidenciju se za svakog člana upisuju i vode sledeći podaci:

 • Ime i prezime;
 • JMBG;
 • Datum i mesto rođenja člana posade vozila;
 • Datum početka i završetka nedelje;
 • Vreme početka radnog dana;
 • Vreme završetka radnog dana;
 • Trajanje radnog dana;
 • Trajanje dnevnog radnog vremena;
 • Trajanje noćnog rada;
 • Trajanje vremena upravljanja;
 • Trajanje ostalog radnog vremena;
 • Trajanje plaćenog odsustva;
 • Trajanje vremena raspoloživosti;
 • Trajanje vremena odmora;
 • Trajanje nedeljnog radnog vremena.

Šta usluga vođenja evidencije radnog vremena obuhvata?

 • Skeniranje tahografskih listića;
 • Obradu i analizu tahografskih listića;
 • Preuzimanje podataka sa kartice vozača;
 • Spisak prekršaja vozača;
 • Pismo vozaču;
 • Evidencija radnog vremena vozača;
 • Nedeljne izveštaje;
 • Četvoromesečne izveštaje.

Zašto prepustiti vođenje evidencije nama?

 • Nema potrebe za nabavkom dodatne opreme;
 • Nema ulaganja u neophodne softvere za čitanje i obradu podataka;
 • Nema angažovanja dodatnih ljudskih kapaciteta i njihovog obučavanja;
 • Smanjene administrativnih troškova;
 • Smanjenje mogućnosti greške prilikom obrade podataka;
 • Mesečni trošak srazmeran broju anagažovanih vozača u toku meseca.